İSG Sınav


Selamlar, Bu sayfada iş güvenliği sınavlarına hazırlık konusunda açıklamalar ve web sitemde yayınlanmış olan iş güvenliği sınavlarına dair soru ve diğer paylaşımlardan kısa kesitler bulabilirsiniz.

Ülkemizde İSG Belli başlı sektörler hariç olmak üzere (Maden, ve uluslararası ortaklı inşaat sektörleri gibi) 2012 Haziran ayından beri kanun olarak 2010 yılından bu yana ise 4857'den atıflarla bu güne kadar 4-6 yıllık geçmişi olan bir sektör yeni bir sektör olması sebebiyle mevcut durumda herkes iş sağlığı ve güvenliğinde aktif rol oynayabilmek için Uzmanlık, Hekimlik, Diğer Sağlık personeli gibi ünvanlar ile kendimizi sertifikalandırmaya çalışıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına Nasıl Hazırlanmalıyız?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavını oluşturan İş Güvenliği Uzmanlığı (C Sınıfı, B Sınıfı, A Sınıfı), İş Yeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli gibi kategorilerin tümünde aynı mevzuatlardan yararlanılarak sınavlar hazırlanıyor. Aşağıda isg mevzuatıyla ilgili olan kanunların listesini inceleyebilirsiniz.

İSG Mevzuatı Hangi Kanun ve Yönetmeliklerden Oluşur?

İSG Mevzuatını oluşturan Kanunlar Nelerdir?

 1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 2. 4857 Sayılı İş Kanunu
 3. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-1 
 4. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-2

İSG Mevzuatını Oluşturan Başlıca Yönetmelikler Nelerdir?

 1. Alt İşverenlik Yönetmeliği
 2. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 4. Asgari Ücret Yönetmeliği
 5. Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 6. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 7. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 8. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 9. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 10. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 11. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 12. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 13. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 14. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 15. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 16. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
 17. Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 18. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 19. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 20. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 21. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
 22. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
 23. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 24. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 25. Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 26. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 27. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 28. Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 29. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 30. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
 31. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 32. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
 33. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 34. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 35. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 36. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 37. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 38. İlkyardım Yönetmeliği
 39. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 40. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 41. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 42. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 43. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 44. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 45. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 46. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 47. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 48. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 49. İşkolları Yönetmeliği
 50. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 51. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 52. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 53. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 54. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 55. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
 56. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 57. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 58. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 59. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
 60. Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
 61. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 62. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 63. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 64. Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 65. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
 66. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 67. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 68. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 69. Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
 70. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
 71. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 72. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 73. Resmi Mühür Yönetmeliği
 74. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 75. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 76. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 77. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 78. Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
 79. Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik
 80. Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 81. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 82. Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
 83. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 84. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 85. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 86. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 87. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
 88. Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
 89. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 90. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 91. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 92. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 93. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 94. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 95. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
 96. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 97. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 98. Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Yukarıda da gördüğünüz gibi 98 yönetmeliğin çoğuyla iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile diğer sağlık personeli olacak arkadaşlarımız ilgili olacaklardır. Bu yönetmeliklerin üstüne tıklayarak mevzuat.gov.tr üzerindeki metinleri inceleyebilirsiniz.

Aşağıda iSG Sınavı ile ilgili yaptığım paylaşımların yer aldığı sayfaların özet bilgisi ve linklerini bulabilirsiniz.

Ücretsiz İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına Hazırlık başlıklı yazımda bu sınava hazırlanırken en çok yardımcınız olacak hap bilgiler, sınava hazırlık için oluşturulmuş yönetmelik özetleri, isg çıkmış sınav soruları, isg mevzuatından seçilmiş sorular, isg yönetmelik soruları gibi konulardaki tüm linkleri bulabileceksiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavlarına Hazırlık -Takip Sayfası

Merhaba değerli arkadaşlar iş güvenliği sınavları gün geçtikçe zorlaşıyor bu tespitim ile ilgili daha önce oluşturduğum yazılarıma göz atabilirsiniz aşağıda linklerini ekliyorum, linkleri görüntülemek için sayfanın altına doğru gidebilirsiniz. İsg sınavına hazırlık amacıyla kendi oluşturduğum notları sizinle paylaşmaya devam ederken güvenliir bulduğum notlarıda yine bu listeye dahil etmeye çalışacağım liste sayfası olacağı için biraz uzun bir yazı olabilir ama sizin için kolaylık olması amacıyla yazıları ayrı ayrı takip etmektense liste sayfasını takip etmenizin daha kolay olacağını düşündüm.
Yazının devamını okumak için tıklayın.

Aşağıda bulunan 2016 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Hap Notlar Güncel Bilgiler başlıklı yazımda da yine yaklaşan 03 Aralık 2016 İSG sınavı ve yapılacak olan sınavlarda dikkat etmemiz gereken bazı noktaları paylaştığım yazımı okuyabilirsiniz.

2016 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Hap Notlar Güncel Bilgiler

Değerli blog okuyucularım 2016 Aralık ayında düzenlenecek olan C, B, A sınıfı İş güvenliği uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği İle Diğer Sağlık Personeli sınavlarına katılacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim, Daha önce açmış olduğum ve benimde sınavına girmiş olduğum 2016 Nisan İş Güvenliği Uzmanlığı sınav notları, hap bilgileri güncelliğini korumaktadır. İsteyen arkadaşlarım bu bilgilerimden faydalanabilirler, Herhangi bir ücret talep etmiyorum.
Yazının devamını okumak için tıklayın

Yorumlar