İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

2012 yılında Ülkemiz adına Kanun bazında başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Hususu her geçen gün kendini revize etmeye açıklarını kapatmak ve saha çalışanlarına kanuni dayanak sağlamak amacıyla yönetmelik ve tebliğlerle güncellenmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu gün yayınlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği ile daha önce 20.08.2013 yılında yayınlanan 28741 sayılı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu.
Henüz İşyerinizde iş hijyeni ve ortam ölçümü yaptırmadıysanız resmin üzerine yada aşağıdaki linkte bulunan formu doldurarak iş yeriniz için iş hijyeni ve ortam ölçümü fiyat teklifini alabilirsiniz.

Aynı yenilemelerin daha doğrusu henüz yayınlanmamış olan ve  iş ekipmanlarının kullanımında iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde atıfta bulunulan periyodik kontrol ile ilgili de detaylı bir çalışmanın yapıldığı yeni yönetmeliğin çıkmasını, yine meslek hastalıkları ile ilgili 2013 yılından bu yana beklenen yönetmeliklerin çıkarak isg yönünden işletmelerin güçlendirilmesini diliyoruz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği'ni incelediğimizde ilgili yönetmelik 7 bölümden 38 Madde'den oluşuyor sırasıyla bölüm ve başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz.


 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.
  • İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.
  • 6331 sayılı Kanunun 10, 24, 27, 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. • İKİNCİ BÖLÜM
  • Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar
  • İşverenin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili yükümlülükleri
  • Laboratuvarın yükümlülükleri
  • Metot seçimi ve kullanımı
  • Numune alma ve taşıma
  • Numune kabul
  • Rapor hazırlama
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Laboratuvarın Genel Özellikleri, İlkeler, Personel ve Bildirim
  • Laboratuvarın asgari özellikleri
  • Laboratuvar personeli
  • Laboratuvarlar arası işbirliği
  • Gizlilik
  • Personelin sağlık ve güvenliği
  • Bildirim zorunluluğu
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Başvuru ve Belgelendirme ile İlgili Usul ve Esaslar
  • Belgelendirme yetkisi ve bedelleri
  • Başvuru dosyası
  • Belge yenileme işlemleri
  • Kapsam genişletme
  • Başvuru kabulü
  • Yerinde inceleme
  • Belgelendirme süreci
  • Ön yeterlik belgesi
  • Yeterlik belgesi
  • Yeterlik belgesinin kapsamının genişletilmesi
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Laboratuvarın Denetimi ve İlgili Personel
  • Denetim
  • Yerinde inceleme ve denetim personeli • ALTINCI BÖLÜM
  • Belgenin Askıya Alınması ve İptali
  • Belgenin veya parametrenin askıya alınması
  • Belgenin askı süreci
  • Belge iptali • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli ve Son Hükümler
  • İtiraz
  • İşyeri laboratuvarları
  • Belge kapsamının ilanı
  • Uygulama esasları
  • Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği Ekler bölümü ise şu başlıklardan oluşuyor

 • Laboratuvarın İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analiz Hizmetleri Kapsamında Akreditasyon Belgesi Alması Zorunluluğu Olan Parametre Listesi
 • Başvuru Dilekçesi
 • Kurum/Kuruluş Bilgi Formu
 • Personel Bildirim Listesi
 • İş Hijyeni Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi
 • İş Hijyeni Ölçüm Ve Test Analiz Cihaz Listesi
 • Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi
 • Yerinde İnceleme Tutanağı
 • İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analiz Ön Yeterlilik Belgesi
 • İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analiz Ön Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi
 • İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analiz Yeterlilik Belgesi
 • İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analiz Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi
 • Denetim Tutanağı
 • Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
 • İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Hizmeti Veren İşletmelerin Kullanacakları Çsgb Logolu Tabela

Yorumlar