İlk Yardım Kursu


Dün yayınlamış olduğum yazıda temel ilkyardım eğitimi ile ilgili genel bilgiler vermeye çalışmıştım. 
Bu yazıda da İlk yardım Yönetmeliğini inceleyerek ilkyardım kursları, eğitim kurumları, neye göre açılır kimler ilkyardım eğitim kursları açabilir, Bursa da bulunan ilkyardım eğitim kurumları hangi firmalardır, ilkyardım eğitim kurumlarında hangi personeller çalışmalıdır, ilkyardım eğitimleri ücretsiz verilebilir mi gibi konulara güncel yönetmeliği inceleyerek cevaplar bulmaya çalışacağız,

İlkyardım Eğitim Kurumlarından Teklif Al

Eğer ilkyardım eğitimleri ile ilgili teklif almak istiyorsanız yukarıdaki linki kullanarak eğitim talebinizi formu doldurarak iletebilirsiniz.
İlkyardım yönetmeliği 29.07.2015 tarihinde Resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi, daha sonrasında ilkyardım yönetmeliğinde bir güncelleme yapılıp yapılmadığından emin olmak için Sağlık Bakanlığı sitesine girdim, 20.10.2016 tarihinde bir güncelleme duyurmuşlar ancak konuyla ilgili linklere tıklandığında herhangi bir bilgi sayfası çıkmıyor.

Zatihi bir önceki ilkyardım ile ilgili yayınlanan metinde 22/5/2002  tarihinde yayınlanmış ve bu yönetmelikte 29.07.2015 tarihinde yayınlanan güncel metin ile kaldırılmış oldu, güncelliği takip edebilmek için sürekli mevzuat.gov.tr yi incelememiz ve güncel metin var mı diye ara sıra www.google.com u kullanarak uygun arama yapmamız güncel metinlerle uğraşmamız için bizlere kolaylık sağlayacaktır.

ilk yardım yönetmeliği Madde 1 AMAÇ kısmına bakarsak  ilkyardım eğitimlerinin temel olarak 
 1. Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması,
 2. Tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması
 3. Bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi
 4. Bu eğitimleri düzenleyecek ilkyardım eğitim merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek
İlkyardım Yönetmeliğini asıl amacını 4 başlıkta toplayabiliriz.

Ve İlkyardım Yönetmeliği Kapsamına ilkyardım ile ilgili eğitimleri düzenleyerek yetki belgesi verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri girmektedir.

İlkyardım yönetmeliğin tanımlar kısmını incelediğimizde ise en önemlilerinden bir kaçını burada listelememiz sağlıklı olacaktır tamamını yayınlamıyorum ilgilenenler ilkyardım yönetmeliğine göz atabilirler
Tanımlar ve kısaltmalar

İlkyardım Nedir?


 • İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

İlkyardımcı Kime Denir?

 • İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi

İlkyardım Eğitici Eğitmeni Kimdir?

 • İlkyardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi,

İlkyardım Eğitimi Nedir, Kimler Olabilir?

 • İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi,

İlkyardım Eğitmeni Kimdir, Kimler Olabilir?

 • İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi,

İlkyardım Eğitim Merkezlerinde Mesul Müdür Kimdir, Kimler Mesul Müdür Olabilir?

 • Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi,

İlkyardım Eğitim Merkezlerini kimler Açabilir?

Yine İlkyardım yönetmeliği ikinci bölümü Madde 5 i incelediğimizde yönetmelik tarafından kimlerin bu merkezleri açabileceği ile ilgili bilgileri görebiliyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar ilkyardımcı ve ilkyardım eğitmeni yetiştirmek amacıyla merkez açabilir.

İlkyardım Eğitim Merkezlerini açabilmek için ilkyardım yönetmeliğinde gerekli olan şartlar nelerdir?

İlkyardım Eğitim salonu özelliklerine baktığımızda
 1. Azami 20 Kişinin eğitim görebileceği
 2. İlkyardım Eğitiminin verileceği salonda masa ve sandalyelerin U şeklinde düzenlendiği
 3. Orta kısmın ilkyardım eğitimlerinin uygulamalarının yapılabileceği 20 m2 lik eğitim salonu bulunan
 4. İdare ve Eğitmen Odası 
 5. Lavabo
 6. Tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu
 7. Bu alanların kişi başına asgari 3,5 m2 kullanım olduğu alanlarda verilir.
İl Sağlık Müdürlüğünün Onayı ile açılmış olan bu ilkyardım eğitim merkezleri tekrar İl Sağlık Müdürlüğünün onayını alarak aynı il sınırları içinde diğer uygun yerlerde de ilkyardım Eğitim Merkezlerinde İlk yardım eğitimlerini verebilirler.

Özel sektörün yanında aşağıdaki kamu sektörleri de ilkyardım eğitim hizmetlerini sunabilirler

 • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürlükleri (Bursa, İstanbul, Tekirdağ vb)
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Üniversitelerin Sağlıkla ilgili Fakülte ve Yüksekokulları, 
 • Kızılay Genel Müdürlüğü
 • Halk Eğitim Müdürlükleri'de yukarıdaki şartları sağlayarak asli hizmetlerini sundukları alanlarda da ilkyardım eğitimlerini düzenleyeilirler. 
ilkyardım eğitimlerini verebilmek için ilkyardım eğitim malzemeleri eğitim salonunda hazır bulundurulması gerekmektedir.

İlkyardım Eğitim Merkezi Açmak için hangi belgeler gerekli?

Bunun için ilkyardım yönetmeliği Madde 7'yi incelediğimizde
 • a) İlkyardım eğitim merkezinin unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, telefonu belirten ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi.
 • b) İlkyardım eğitim merkezi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
 • c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak ise, tüzük veya ana sözleşmenin vakıf ya da dernek yöneticisi tarafından onaylanmış bir örneği.
 • ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğitmenlerin kimlik örneği.
 • d) Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilkyardım eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.
 • e) Görev yapacak eğitmenlerin, çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi.
 • f) İlkyardım eğitim merkezinin bütün odalarının metre karesini gösterir krokisi.
 • g) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından imzalanmış araç, gereç ve malzeme listesi (Ek- 5).
 • ğ) İlkyardım uygulamaları eğitim kitabı ve sunum CD’si.
 • h) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.
 • (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.

İlkyardımcı Eğitici Eğitim merkezi açmak için hangi belgeler gerekli?

 • a) İlkyardım eğitim merkezi açılış işlemleri ile ilgili Madde 7 de belirtilen belgelerden Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilkyardım eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği. h
 • b) Görev yapacak eğitici eğitmenlerinin, ilkyardım eğitici eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.
 • c) İlkyardım uygulamaları kitabı, ilkyardım eğitim becerileri kitabı ve sunum CD’leri.
 • (2) İlkyardım eğitim merkezi bünyesinde ilkyardım eğitici eğitim merkezi açılacak ise; açılış işlemleri ile ilgili (b) ve (c) bentlerine ilaveten ilkyardım eğitim merkezinde çalışmakta olan mesul müdürün mesul müdürlük belgesi, eğitici eğitmenlerinin kimlik örneği ile çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi ve ilkyardım eğitim merkezi adına hazırlanmış yetki belgesinin bir örneği ile müdürlüğe başvuru yapar.
Burada ilkyardım uygulamaları kitabı ve ilkyardım eğitim becerileri kitabını her kurum kendisi hazırlamakta ve ilkyardım eğitimi yada eğitici eğitimi alan kursiyerlere ücretsiz olarak sunmaktadır.

İlkyardım Eğitim Kurumlarını Kapatırken hangi işlemler yapılır?
 • a) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından, kapanma işlemini talep ettiğini bildirir dilekçe ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş tüm belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.
 • İl Sağlık Müdürlüğü lkyardım eğitim merkezinin tüm belgelerini iptal ederek kapatma işlemini gerçekleştirir ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğününe yazılı olarak bildirir.
 • İlkyardım eğitici eğitimi yetki belgesinin iptali için; belgenin aslı İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğününe gönderilir. Yetki belgesi iptali Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğününceyapılır.
 • Denetim formları ve tüm eğitim dokümanları İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.
İlkyardım Eğitimi verecek merkezlerin Eğitmen sayısı ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi programlarında, her 7 (yedi) kursiyere bir eğitmen olacak şekilde çalışır.
Katılımcı sayısı ise İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişi olabilir.
İlkyardımcı sayıları ise temel ilkyardım eğitimleri yazımızda da belirttiğimiz gibi sırasıyla 
 • az tehlikeli işyerlerinde 20, 
 • tehlikeli işyerlerinde 15 
 • çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 kişide bir 
ilkyardımcı personel bulundurmaları gerekmektedir.

İlkyardım Eğitimlerinde Süreler Ne kadardır?

Eğitim süreleri ve standartları
MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılır.
 • a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
 • b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
 • c) OED eğitimi 2 saat,
 • ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
 • d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
 • e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat, olarak düzenlenir.
 • (3) Eğitici eğitmeni standardı;
 • a) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük personeli için ilkyardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilkyardımcı eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip olması şartı aranır.
İlkyardım Eğitim Konularını ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İlkyardım Eğitim Konuları Nelerdir?

 • (2) Merkezler eğitimlerinde standartları Bakanlıkça belirlenen ve müdürlük tarafından onaylanan eğitim kitabı ve sunum CD’sini kullanır.
 • (3) Eğitimlerin içeriği:
 • a) İlkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.
 • b) Temel yaşam desteği eğitimi için; erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.
 • c) OED eğitimi için; OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.
 • ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.
 • d) İlkyardım eğitici eğitimi için; ilkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.
 • e) İlkyardım eğitimci eğitmeni için; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır.
 • (4) Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.
 • (5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.
 • (6) Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler, eğitim konuları ve eğitimde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur.
Kimler İlkyardımcı Olabilir?
Yeterlilik
 • İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
 • (2) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
 • (3) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan en az 85 almaları gerekir. ve Teorik sınavda başarılı olamayanlar uygulamalı sınava giremezler 
 • (4) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
 • (5) İlkyardım Eğitimi sonrasında Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar ilkyardım sınavına tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
 • (6) İlkyardım Eğitimine ait Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.
 • (7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.
 • (8) OED eğitimine sadece güncel ilkyardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, 100 almaları gerekir.
 • (9) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.
 • (10) Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

İlkyardım Sertifikasının geçerlilik süresi ne kadardır?

 • a) İlkyardımcı belgesinin, sertifikasının geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
 • b) İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.
 • c) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.
 • ç) Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.
 • d) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi sahibi sayılırlar.
 • e) ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi ile ilkyardımcı kimlik belgesi, İlkyardım Eğitim Merkezi veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
 • f) İlkyardım Eğitim Merkezleri kendi hazırladıkları ilkyardımcı belgesi ile eğitmen yetki belgesinde, Bakanlık logosu ile birlikte kendi logosunu da kullanabilir.

İlkyardım Eğitimi Hangi saatlerde alınır?

İlkyardım Eğitimi verecek Eğitim merkezleri 09.00-21.00 saatleri arasında çalışırlar. Çalışma saatlerini belirleyip müdürlüğe bildirirler, çalışma saatleri süresince denetime açık olmak zorundadır.
İlkyardım eğitimlerini en az bir iş günü öncesinde, ilkyardım eğitici eğitimlerini en az üç iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek ve eğitici eğitimlerinde ise hem bildirmek hem onay almak zorundadır. İlkyardım Eğitimlerinin iptal olması durumunda ise iptal gerekçesi ile birlikte, iptal kararı verildiği gün müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Ücretsiz İlkyardım Kursları var mı? Ücretli İlkyardım Kurslarında Ücret Ne kadardır?

 • Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.
 • Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti geçerlidir.
 • İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile Sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir.
 • Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir.
Görüldüğü gibi yalnızca temel yaşam desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir İlkyardım eğitimi ile ilgili ücreti ise il sağlık müdürlüğü sayfasından duyurulmak üzere ilgili komisyonca belirlenir ve bu komisyon ehr yıl ocak ayı ve şubat ayı sonuna kadar toplanır ve ilkyardım eğitimi veren merkezlerinde bu toplantıya katılabilmeleri için onlara duyuru yapar.
İlkyardım Eğitimi veren kurumların 2016 yılında 300-250 lira civarında eğitim ücretleri ile bu hizmeti sunduklarını biliyorum. Bunun yanında ücretsiz olarak ilkyardım kursu açan yerlerde var Busmek, Halk Eğitim merkezleri, İl merkezlerindeki kızılay birimleri gibi ancak buralarda her yıl açılan bir ilkyardım eğitimi bulamayabiliyorsunuz, bu nedenle insanlar özel sektörde faaliyet gösteren ilkyardım eğitim merkezlerine yöneliyorlar.

İlkyardım Eğitimi Veren Kurumlar

 1. Yönetim Akademisi İlkyardım Eğitim Merkezi (Zekiye Hanım)
  • İlgili Kişi Zekiye Hanım
  • mail:ilkyardim@yonetimakademi.com
  • İletişim Telefon 0224 249 14 94
  • Adres  Üçevler Mah. Ritim Sok. No:9 D:1-2  Nilüfer / BURSA
 2. Birmed İlkyardım Eğitim Merkezi
  • İlgili Kişi Rıdvan Bey
  • İletişim Telefon 0224 452 05 03
 3. Cese Akademi
 4. Abc İlkyardım 
 5. Mavi Akademi İlkyardım Eğitim Birimi
 6. İris OSGB İlkyardım Eğitim Birimi
 7. Yeni Ümit İlkyardım Eğitim Merkezi
 8. Mba Danışmanlık İlkyardım Eğitim Merkezi

Bu konuyla ilgili anahtar kelimeler,
 • ilk yardım kursu bursa
 • ücretsiz ilkyardım kursları
 • ücretsiz ilk yardım eğitimi bursa
 • temel ilk yardım eğitimi bursa
 • bursa ücretsiz ilkyardım kursu
 • ilk yardım eğitmeni sertifikası veren kurumlar
 • ilk yardım sertifikası ücreti
 • ilk yardım sertifikası veren kurumlar
 • kızılay ilk yardım kursu
 • ilk yardım eğitimi ücreti
 • ilk yardım kursu busmek
 • ilk yardım nedir
 • ilk yardim kursu halk eğitim
 • ilk yardım nasıl yapılır
 • ilk yardım bilgileri
 • ilk yardım sertifikası ücreti
 • ilk yardım kızılay
 • ilk yardım sertifikası veren kurumlar
 • ilk yardım nasıl yapılır
 • ilk yardım nedir
 • ilk yardım sertifikası kimler alabilir
 • ücretsiz ilk yardım kursu manisa
 • ücretsiz ilk yardım kursu tekirdağ
 • ücretsiz ilk yardım kursu istanbul


Yorumlar